ریاضی 3

دبیر: استاد عموزاده

فیزیک3

دبیر: استاد رفیع رفیعی

شیمی3

دبیر استاد: خوش سیما

سلامت و بهداشت

دبیر: استاد حاجی حیدر