دین و زندگی2

دبیر:استاد اسماعیلی

عربی2(ادبیات و علوم انسانی)

دبیر: استاد کشاورز

زبان خارجی2

دبیر: استاد چای فروشان

فارسی2

دبیر:استاد مطلبی

ریاضی و آمار2

دبیر: استاد ملکی

جامعه شناسی2

دبیر: استاد امجدیان

جغرافیا2

دبیر: استاد دانایی