جغرافیا2

دبیر: استاد دانایی

روان شناسی

دبیر: استاد ستینه
 

انسان و محیط زیست

دبیر: استاد دانایی

علوم و فنون ادبی 2

دبیر: استاد مطلبی