جغرافیا

دبیر:استاد دانایی

نگارش1

دبیر:استاد صمدی پور

شیمی 1

دبیر: استاد هادی

فیزیک 1

دبیر: استاد رفیعی