حسابان1

دبیر: استاد عموزاده

هندسه2

دبیر: استاد پژوهان

زمین شناسی

دبیر: استاد دانایی

فیزیک2

دبیر: استاد رفیعی