فیزیک1

دبیر: استاد رفیع رفیعی

جغرافیای ایران

دبیر: استاد دانایی

شیمی1

دبیر : استاد هادی

نگارش1

دبیر : استاد صمدی پور