جغرافیای ایران

دبیر: استاد دانایی

منطق

دبیر: استاد امجدیان

جامعه شناسی1

دبیر: استاد امجدیان

نگارش1

دبیر: استاد صمدی پور