دین و زندگی 1

عربی1(ادبیات و علوم انسانی)

فارسی1

زبان خارجی1

ریاضی و آمار1

دبیر: استاد ملکی

جامعه شناسی1

دبیر: استاد امجدیان