مطالعات اجتماعی3

دبیر:استاد ناطقیان

زبان عربی3

دبیر : استاد صفوی

علوم تجربی3

دبیر: استاد مقدم

پیام های آسمان 3

دبیر:استاد باقرنژاد