ریاضی و امار3

دبیر: استاد ملکی

فلسفه2

دبیر: استاد ستینه

جغرافیا3

دبیر: استاد دانایی

جامعه شناسی3

دبیر: استاد امجدیان