پایه تحصیلی دهم ( رشته علوم تجربی)

10-tajrobi2

پایه دوازدهم ( رشته علوم تجربی)

12t

پایه دهم ( رشته ریاضی فیزیک)

10-riyazi3

پایه دوازدهم ( رشته ریاضی فیزیک)

12r